DOI: 10.1063/1.4813735

Paper Summary:

Title: Note: Using an optical phase–locked loop in heterodyne velocimetry

Author(s): Tao, Tianjiong; Wang, Xiang; Ma, Heli; Liu, Shenggang; Li, Xinzhu; Weng, Jidong

Year: 2013

DOI: 10.1063/1.4813735

URL: https://doi.org/10.1063/1.4813735

Download Paper

Received on: 2024-06-04

✍: FYIcenter.com

2024-06-08, 161👍, 0💬