DOI: 10.4103/1673-5374.346542

Paper Summary:

Title: The mechanism and relevant mediators associated with neuronal apoptosis and potential therapeutic targets in subarachnoid hemorrhage

Author(s): Li, Ming-Chang; Tian, Qi; Liu, Sheng; Han, Shou-Meng; Zhang, Wei; Qin, Xian-Yao; Chen, Jun-Hui; Liu, Cheng-Li; Guo, Yu-Jia

Year: 2023

DOI: 10.4103/1673-5374.346542

URL: https://doi.org/10.4103/1673-5374.346542

Download Paper

Received on: 2022-09-28

✍: FYIcenter.com

2022-10-03, 362👍, 0💬